Nadace NEXT

Darovací podmínky

 1. Tyto Darovací podmínky upravují uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a obdarovaným, jímž je Nadace NEXT, IČO 144 18 134, se sídlem Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, dále jen jako „Nadace NEXT“, jakož i některá práva a povinnosti vyplývající z uzavřené darovací smlouvy.
 2. Dárcem se v těchto Darovacích podmínkách rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, která poskytuje či se zavazuje dobrovolně bezúplatně poskytnout peněžní prostředky Nadaci NEXT na podporu veřejné sbírky organizované Nadací NEXT nebo na účely, pro které byla Nadace NEXT založena.
 3. Dary poskytnuté Nadaci NEXT si mohou Dárci uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně z příjmů dle § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů (fyzické osoby) a dle § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů (právnické osoby), pokud i jinak splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.
 4. Na základě písemné žádosti zaslané na adresu Nadace NEXT Olbrachtova 1980/5, Krč, 140 00 Praha 4, nebo zasláním na e-mailovou adresu Nadace NEXT info@nadacenext.cz nebo na základě vyplnění formuláře na webových stránkách Nadace NEXT nebo prostřednictvím zprávy pro příjemce při zasílání finančních prostředků na bankovní účet Nadace NEXT, Nadace NEXT vystaví Dárci potvrzení o daru. V případě fyzické osoby je podmínkou pro vystavení potvrzení o daru uvedení jména, data narození a trvalého bydliště, v případě právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pak uvedení jména či obchodní firmy nebo názvu, IČO, a sídla nebo případně místa podnikání).

Poskytnutí daru do veřejné sbírky pořádané Nadací NEXT

 1. Darovací smlouvou o daru do veřejné sbírky se rozumí smlouva uzavřená mezi Dárcem a Nadací NEXT ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku, na základě které Dárce převede vlastnické právo k darovaným peněžním prostředkům na Nadaci NEXT, aby Nadace NEXT tyto peněžní prostředky použila v souladu s účelem veřejné sbírky pořádané Nadací NEXT a rovněž v souladu s účelem některého z projektů Nadace NEXT organizovaného v rámci veřejné sbírky, pokud dárce nejpozději při poskytnutí daru Nadaci NEXT sdělí, na který projekt organizovaný Nadací NEXT v rámci veřejné sbírky mají být darované peněžní prostředky použity a to uvedením variabilního symbolu přiděleného Nadací NEXT konkrétnímu projektu organizovanému Nadací NEXT v rámci veřejné sbírky nebo jiným vhodným způsobem.
 2. Darovací smlouva o daru do veřejné sbírky je mezi Dárcem a Nadací NEXT uzavřena okamžikem připsání finanční částky poskytnuté Dárcem na sbírkový účet, jímž se rozumí zvláštní transparentní bankovní účet zřízený Nadací NEXT speciálně pro účely příslušné veřejné sbírky, dále jako „sbírkový účet“.
 3. Dar poskytnutý Nadaci NEXT do veřejné sbírky se nevrací. V případě, kdy na konkrétní projekt organizovaný Nadací NEXT v rámci veřejné sbírky nebude využita celá částka vybraná na konkrétní projekt organizovaný Nadací NEXT v rámci veřejné sbírky, případný přebytek vybrané částky bude použit na obecný účel veřejné sbírky v souladu s rozhodnutím ředitele nadace, případně správní rady nadace. Obdobně bude naloženo s finančními prostředky vybranými v rámci některého z projektů organizovaného Nadací NEXT v rámci veřejné sbírky ve prospěch osoby, které nebude možné finanční příspěvek poskytnout (např. z důvodu úmrtí).
 4. Na úhradu nákladů spojených s konáním veřejné sbírky je ve smyslu ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách Nadace NEXT oprávněna použít částku ve výši 5 % z daru poskytnutého Nadaci NEXT Dárcem.
 5. Dárce poskytnutím příspěvku do veřejné sbírky na transparentní sbírkový účet Nadace NEXT souhlasí se zveřejněním údajů týkajících se jeho osoby a jím poskytnutého příspěvku v rámci údajů uveřejňovaných v souvislosti s vedením transparentního účtu příslušnou bankou. Nadace NEXT nebude zveřejňovat žádné jiné údaje o osobách, které poskytly příspěvek, do veřejné sbírky s výjimkou případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.

Poskytnutí individuálního daru Nadaci NEXT

 1. Darovací smlouvou o poskytnutí individuálního daru Nadaci NEXT se rozumí smlouva ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. občanského zákoníku uzavřená mezi Nadací NEXT a vůči Nadaci NEXT individualizovanou fyzickou nebo právnickou osobou jako Dárcem, na základě které Dárce převede vlastnické právo k darovaným peněžním prostředkům na Nadaci NEXT, pokud se nejedná o dar do veřejné sbírky, aby Nadace NEXT tyto peněžní prostředky použila v souladu s účelem Nadace NEXT na účely dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu umožňující odečíst od základu daně z příjmů hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnickou osobou právnické osobě se sídlem na území České republiky, tj. zejm. na účely sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní,  na kulturu, školství, vzdělávání, na podporu a ochranu mládeže, na účely ekologické, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sportovní a tělovýchovné.
 2. Vyplnění a odeslání formuláře na webových stránkách Nadace NEXT za účelem poskytnutí individuálního daru Nadaci NEXT se považuje za návrh darovací smlouvy učiněný Dárcem Nadaci NEXT.
 3. Darovací smlouva na základě návrhu Dárce učiněného vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách Nadace NEXT je uzavřena přijetím návrhu darovací smlouvy Nadací NEXT prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu sdělenou Dárcem.
 4. Dárce poskytne Nadaci NEXT finanční dar do 14 (čtrnácti) dnů po uzavření darovací smlouvy (tj. po potvrzení přijetí daru ze strany Nadace NEXT) převodem na bankovní účet Nadace NEXT
  č. 312290705/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., dále „obecný účet“.
 5. Nebude-li dar poskytnut Dárcem Nadaci NEXT do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odeslání e-mailové zprávy potvrzující přijetí návrhu darovací smlouvy Nadací NEXT, tj. nebude-li v uvedené lhůtě dar připsán na obecný účet Nadace NEXT, je Nadace NEXT oprávněna od darovací smlouvy odstoupit.
 6. Dárce má právo požadovat vrácení individuálního daru a Nadace NEXT má povinnost individuální dar vrátit pouze v případě, že Nadace NEXT použila dar v rozporu s účelem daru.
 7. Nadace NEXT je oprávněna použít částku ve výši 5 % z daru poskytnutého Nadaci NEXT Dárcem na úhradu nákladů na zajištění fungování a provozu Nadace NEXT.
 8. Nadace NEXT zveřejní údaje o osobách, které poskytly Nadaci NEXT dar v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč ve výroční zprávě, avšak požádá-li o to Dárce takového daru, Nadace NEXT údaje o něm ve výroční zprávě neuvede. Údaje o Dárci, který poskytl Nadaci NEXT dar v hodnotě do 10.000,- Kč, Nadace NEXT uvede ve výroční zprávě pouze tehdy, pokud o to Dárce při poskytnutí daru výslovně požádá.
Přejít nahoru